کمپانی پروفایل

مجموعه مرويش در زمينه بسته‌بندي انواع آبزيان و محصولات دريايي و صادرات اين محصولات به كشورهاي همسايه و اروپايي، در بزرگ‌ترين بندر صيادي ايران، بندر دير واقع در جنوب استان بوشهر،‌ در حال فعاليت است.