ماهی حلوا سفید

این ماهی از انواع ماهی استخوانی است. گوشت این ماهی سفید رنگ است و به سهولت از استخوان جدا می‌شود. به ماهي حلوا سفید، زبیده نيز می‌گویند. زبیدی در زبان عربی از زبده گرفته شده به معنای برگزیده است. این ماهی کتابی شکل و چهارگوش، به رنگ نقره‌فام است. ماهی حلوا گوشتی است و تیغ ندارد. معمولاً این ماهی را به صورت شکم خالی در روغن سرخ می‌کنند.